Velkommen til Persondata politikken for Trailergaarden Gantrup A/S
Trailergaarden Gantrup A/S og Trailergaarden Gantrup A/S Slagelse - CVR 37829234, tager sikkerheden omkring dine persondata alvorligt, og indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at kunne leve op til indgåede aftaler og yde den service, der er aftalt i den sammenhæng.

I teorien kan vi skelne mellem erhvervskunder og privatpersoner, men nedenstående er gældende for begge typer. 

Typen af personoplysninger vi registrerer:
Vi indsamler forskellige oplysninger afhængigt af om man er besøgende(webstats) eller konto kunde(personoplysninger).

De mest almindelige typer af oplysninger, vi indsamler, omfatter bl.a. navn, firmanavn, e-mail-adresser, IP-adresser, andre kontaktoplysninger, betalingstype, transaktionsoplysninger, CVR-nr, henvendelser via www.trailergaardengantrup.dk, fuldmagt@trailergaarden-gantrup.dk, Support sager og webanalysedata. Vi indsamler også personlige oplysninger fra jobansøgninger (f.eks. Dit CV, selve ansøgningsskemaet, følgebrev og interviewnotater).

Indsamlings veje og måder:

Vi indsamler personlige oplysninger direkte på dette website (krypteret med SSL), når du afgiver det til os ved bestilling, kontakt og support og mens du navigerer gennem webstedet for at bestille, eller når du bruger tjenester, der er knyttet til webstedet.

Vi indsamler kun dine personlige oplysninger, når du giver dem til os, som når du afslutter kunderegistrering og/eller bestiller en ydelse, abonner på et nyhedsbrev, e-mail-liste, indsender feedback, udfylder en Survey eller sender os en anden kommunikation.

Af hensyn til web-statistik anvender vi Google Analytics, der anvendes som et værktøj til at forbedre vore sider. GA registrerer din IP og relateret adfærd på vores side.
Du kan se Googles politikker her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Opbevaring af personoplysninger:
Vi gemmer personlige oplysninger på sikrede servere (indenfor EU), som administreres af os og vore Datacentre, og til tider papirkopier, der holdes på et sikkert sted i Danmark.

Personlige oplysninger, som vi gemmer eller transmitterer, er beskyttet af sikkerheds- og adgangskontroller, herunder brugernavn, adgangskode-godkendelse , IP kontrol og datakryptering, hvor det er relevant.

Data opbevares som minimum så længe:

- de er regnskabspligtige (5 år)
- der foreligger aktive aftaler

Al mailkorrespondance opbevares på inhouse PC'ere , og på vore egne sikrede servere.

Deling af personoplysninger:
Dine data bliver ikke delt med andre selskaber eller personer, med mindre der foreligger en specifik godkendelse fra kundens side til at anvende informationen i andre sammenhænge. 

Undtagelser kan forekomme ved påkrav fra offentlige instanser, så som Skat, Politi og lignende.
Al kommunikation (skriftlig, mundtlig eller digitalt) behandles fortroligt, og bliver ikke videregivet til 3. part i nogen form uden dit samtykke.

Indsigt i registrerede data:
Som kunde kan man logge ind på egen konto og se alle de oplysninger vi har registreret om kontakt informationer, ordrer, betalinger, aftaler, projekter og support sager.

Vi foretager ikke yderligere registreringer.

Sletning af egne data:
Ønsker man at få slettet sine data, der ikke er omfattet af ovenstående minimums krav til opbevaring, kan man kontakte os på info@trailergaarden-gantrup.dk. 
Vi gemmer oplysninger på kunder med gældende aftaler – så længe der er en aktiv aftale.
Almindelig (ikke aftale relateret) mailkorrespondance slettes når indholdet skønnes forældet og uden dokumentations værdi (dagligt, månedligt, årligt). 

Elektronisk kommunikation
Når du besøger www.trailergaardengantrup.dk eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os.

Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Cookies:
Vi anvender cookies i forbindelse med brugen af Google Analytics, der giver os indsigt i brugen af vores side.

Hvis man ikke ønsker disse cookies, kan man følge denne vejledning:
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte os via info@trailergaarden-gantrup.dk.

Persondatapolitik

Ifølge artikel 13 og 14 i persondataforordningen skal Trailergaarden Gantrup A/S (i det følgende også benævnt os/vi) give en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig. Overordnet er kravene:

 

 • Kontaktoplysninger
 • Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen 
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Hvor stammer dine oplysninger fra
 • Opbevaring
 • Rettigheder
 • Klage til Datatilsynet 


Kontaktoplysninger

Selskab:            Trailergaarden Gantrup A/S

Adresse:           Gantrupvej 1, 8752 Østbirk

CVR-nr.:            37 82 92 34

Telefonnr.:      2217 5157

Website:           https://www.trailergaardengantrup.dk/

Trailergaarden Gantrup A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler. 


Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Vi indsamler og opbevarer personoplysninger for at kunne: 

 • Opfylde den mellem os indgåede aftale om levering af trailere, herunder gennemførelse af ordrer og køb og de dertil relaterede henvendelser
 • Behandle henvendelser via vores kontaktformular, øvrige kundeforespørgsler eller klager
 • Varetage og administrere ansættelser samt løbende personaleadministration og fratrædelser, herunder for at leve op til vilkårene i ansættelseskontrakten og udøvelse af ledelsesretten
 • Opfylde forpligtelser iht. lovgivningen
 • Markedsføring 
 • Samtykke til anvendelsen af cookies.

Retsgrundlaget for behandling af de oplistede personoplysninger forefindes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke) og litra f (legitim interesse) samt litra b (opfyldelse af kontrakt). Vi håndhæver altid dataminimeringsprincippet og sikrer ansvarlig behandling, jf. art. 5 og 6. 


Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger vi behandler for at opfylde formålet jf. ovenfor, er bl.a.:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Kundenummer, ordrenummer og betalingsoplysninger
 • CPR-nr. mhp. indregistrering af din trailer
 • CPR-nr., løn - og skatteoplysninger, ansættelsesretlig korrespondance m.v. (medarbejdere)
 • IP-adresse og information om færden på vores hjemmeside, jf. et eventuelt afgivet cookie-samtykke
 • Øvrige personoplysninger du måtte have overleveret til os af egen drift.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et legitimt og sagligt formål hertil, under iagttagelse af reglerne om forældelse jf. nedenfor.


Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi tager de databeskyttelsesretlige regler alvorligt, hvorfor vi behandler modtagne personoplysninger med omhu og fortrolighed.

Vi overlader dog personoplysninger til databehandlere, som behandler oplysninger efter vores instruks. Vi sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, inden vi igangsætter behandlingen hos dem, således jeres oplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne sikkerhed. 

Foreligger der en retlig tvist kan vi også være nødsaget til at videregive dine personoplysninger i denne forbindelse.

Vi kan endvidere videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder det offentlige, f.eks. til SKAT, såfremt vi er forpligtet hertil. 

Ydermere kan der ske videregivelse til anden rådgiver, givet under fortrolighedsforhold, hvis der med videregivelsen forefindes legitim interesse og/eller et retligt grundlag. 

Desuden kan der ske videregivelse i tilfælde af fusion, salg eller overdragelse af aktier.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

Vi bestræber os på at benytte leverandører inden for EU, og vi overfører ikke personoplysninger til lande, som ikke kan tilvejebringe det samme beskyttelsesniveau som Danmark eller europæiske lande/EØS-lande. 

Hvor dine oplysninger stammer fra

Som udgangspunkt indhenter vi oplysningerne fra dig. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. hos det offentlige eller samarbejdspartnere.  

Opbevaringsperiode

Vi har vedtaget interne procedurer og politikker, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har også vedtaget interne procedurer, som sikrer, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med dels de databeskyttelsesretlige regler og dels reglerne omkring forældelse og slettes, når formålet til vores behandling er bortfaldet. Vi iagttager naturligvis altid gældende regler omkring minimumsperioder for opbevaring, f.eks. bogføringslovens opbevaringspligt. 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Såfremt den lovgivning, som vi er underlagt, tillader det, kan du dog gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes på side 1.

 

Du har ret til at få behandlingen er din persondata begrænset

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. 

 

Du har ret til dataportabilitet i forhold til persondata 

Du har til enhver tid ret til at gøre brug af dataportabilitet, såfremt du ønsker at få dine persondata flyttet til en ny leverandør. 

 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Ønsker du at tilbagetrække et tidligere afgivet samtykke, skal du ligeledes tage kontrakt til os, jf. kontaktoplysningerne på side 1. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Såfremt du er uenig i måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, vi anvender dem til, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefonnr.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende privatlivspolitik, såfremt lovgivningen kræver det eller hvis tekniske løsninger tilsiger det.

loader
Indlæser...